Το έργο

Το πρόγραμμα SCHOOL-ADAPT ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες «Europe 2020» στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της αγοράς εργασίας. Με την αυξανόμενη μετανάστευση εντός και εντός μιας ήδη πολιτισμικά διαφορετικής ΕΕ, απαιτούνται ακόμη περισσότερες προσπάθειες στο εκπαιδευτικό σύστημα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και να προετοιμάσουν τα σχολεία, τους δασκάλους και τους γονείς για την αυξανόμενη ποικιλομορφία στη σημερινή τάξη.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Προώθηση της προσαρμοστικότητας των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-14 ετών) στη χρήση και ενίσχυση του μαθησιακού δυναμικού τους και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος ενός νέου περιβάλλοντος.
  • Υποστήριξη των παιδιών και των νέων που προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο στις χώρες του προγράμματος να ενσωματωθούν επιτυχώς στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας ξένης χώρας αλλά και της χώρας καταγωγής τους.
  • Συμβολή στη βελτίωση της συνολικής σχολικής απόδοσης και ευεξίας των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
  • Προετοιμασία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επαφή και εργασία τους με μαθητές-μετανάστες.
  • Αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου δίνοντας ευκαιρίες στους γονείς-μετανάστες να υποστηρίξουν τα παιδιά τους ως προς την εκπαίδευση τους στις χώρες του προγράμματος
  • Μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και των αντιληπτών εμποδίων για την πλήρη ένταξη των παιδιών-μεταναστών.

Στοχευόμενες ομάδες:

  • Μαθητές πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6-14 ετών)
  •  Γονείς
  • Δάσκαλοι και εμπειρογνώμονες πρωτοβάθμιας και/ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Σχολικοί ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, διευθυντικό προσωπικό
...