O projekcie

Projekt SCHOOL-ADAPT jest odpowiedzią na priorytety strategii Europa 2020 w zakresie kształcenia i szkolenia, młodzieży oraz zapobiegania przedwczesnemu zakończeniu nauki szkolnej w kontekście globalizacji i integracji rynku pracy. Wraz z rosnącą migracją do oraz w obrębie już zróżnicowanej kulturowo Unii Europejskiej konieczne jest podjęcie jeszcze większych  starań w ramach systemu edukacji, aby odpowiedzieć na potrzeby uczniów ze środowisk migracyjnych oraz przygotować szkoły, nauczycieli i rodziców na zwiększającą się różnorodność w klasach szkolnych.

Cele projektu:

  • Wspieranie rozwoju zdolności adaptacyjnych dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) w celu wykorzystania i rozwijania ich potencjału uczenia się oraz sprostania wymaganiom edukacyjnym w nieznanym środowisku.
  • Pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk migracyjnych w krajach objętych projektem  w integracji w nowej szkole i społeczności lokalnej.
  • Przyczynienie się do ogólnej poprawy osiągnięć w nauce i dobrego samopoczucia uczniów ze środowisk migracyjnych.
  • Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych do pracy z uczniami ze środowisk migracyjnych.
  • Przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez włączenie rodziców z rodzin migracyjnych w edukację dzieci.
  • Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i zauważalnych barier dla pełnej integracji uczniów z rodzin migracyjnych.

Grupy docelowe:

  • Uczniowie szkół podstawowych (6 - 14 lat) – cudzoziemscy oraz powracający z zagranicy
  • Rodzice
  • Nauczyciele i specjaliści szkół podstawowych
  • Psychologowie szkolni, pedagodzy, kadra zarządzająca
...