Partnerzy

Fundacja OIC Poland

Fundacja OIC Poland, od 1991 roku działająca na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w południowo-wschodniej Polsce, należy do wiodącej grupy organizacji szkoleniowych na Lubelszczyźnie. Głównym celem Fundacji OIC Poland jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację programów edukacyjnych i doradczych skierowanych do mieszkańców regionu. Od 2003 r. zrealizowała ponad 150 różnych projektów współfinansowanych przez UE w ramach różnych programów, takich jak EFS, EFRR, 6. Program Ramowy, Interreg IIIA i IIIC, LLP, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców czy Erasmus+, działających na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

 

https://www.oic.lublin.pl/


COMCY - Cypr

COMCY -  Center for Competence Development Cyprus- zostało założone w 2014 roku w Nikozji, jako organizacja non-profit zajmująca się kształceniem, badaniami i rozwojem, oraz działająca w obszarze szkoleń, doradztwa i zarządzania projektami. Naszą  misją jest wspieranie kompetencji społecznych i biznesowych różnych grup docelowych (osoby fizyczne, eksperci, beneficjenci i organizacje) poprzez innowacyjne rozwiązania i metody szkoleniowe. Główne obszary doświadczenia i ekspertyzy COMCY to:

  • doświadczenie w działaniach szkoleniowych i rozwojowych (na poziomie UE i krajowym),
  • specjalistyczna wiedza i kompetencje w kluczowych obszarach ,
  • dostęp do bezpośrednich i pośrednich grup docelowych.

https://www.comcy.eu/


OpenEurope - Hiszpania
...

The Association Of Educational programmes OpenEurope jest organizacją non-profit, która oferuje możliwości edukacji nieformalnej i pozaformalnej dla młodzieży i wychowawców oraz promuje udział młodych osób w życiu społecznym.

Stowarzyszenie ma na celu zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych wszystkim uczniom i nauczycielom, zwracając szczególną uwagę na różnorodność kulturową i funkcjonalną oraz zasady projektowania uniwersalnego.

OpenEurope jest pierwszym i jedynym w prowincji Tarragona wykwalifikowanym punktem  upowszechniającym należącym do europejskiej sieci informacyjnej EURODESK, a także Town Hall’s International Mobility Service,  zapewniającym informacje oraz poradnictwo młodzieży oraz osobom z nią pracującym.

https://www.openeurope.es/


...
Assisi International School - Włochy

Fundacja Patrizio Paoletti jest organizacją non-profit i instytutem badawczym w dziedzinie neuronauki, psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Jej celem jest promowanie dobrobytu i pokoju poprzez innowacje i badania naukowe nad najsilniejszym środkiem prowadzącym do przemiany – edukacją.

https://fondazionepatriziopaoletti.org/


...
XENION SCHOOL - Cypr

Xenion Junior School to szkoła założona w 2014 roku, mająca na celu zapewnienie alternatywy dla edukacji państwowej na Cyprze. Głównym zakresem jej działania jest jest zapewnienie najwyższego standardu usług edukacyjnych swoim uczniom obcującym z kulturą światową XXI wieku,  opartą na wielokulturowości i wielojęzyczności, rozwoju technologii i przemieszczaniu się ludzi. Zapewniamy połączenie solidnej edukacji akademickiej z szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych na wysokim poziomie. Pracujemy nad rozwojem jednostki w odniesieniu do kluczowych kompetencji życiowych, w tym kreatywności, inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych. Uczniowie są  motywowani  do bycia aktywnymi obywatelami, kultywowane są poczucie odpowiedzialności i uniwersalne wartości. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele, z bogatym dorobkiem naukowym w wielu różnych dziedzinach i z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie edukacji na poziomie globalnym, są uważani za jedną z głównych zalet naszej organizacji. Wspieramy i zapewniamy ciepłe i pełne szacunku środowisko szkolne, ponieważ wierzymy, że ma to znaczący wpływ na  osiągnięcia uczniów.

https://www.xenion.ac.cy/en


...
Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, Polska

Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu jest organizacją non-profit. Szkoła podzielona jest na dwa poziomy: przedszkole liczy 180 uczniów w wieku od 3 do 6 lat, szkoła podstawowa - 270 uczniów w wieku od 7 do 15 lat. Do szkoły uczęszcza 15 uczniów z zagranicy. Są to uchodźcy mieszkający w naszej społeczności. Z uczniami pracuje 36 nauczycieli. Projekty, w których bierzemy udział  są zazwyczaj skierowane do naszej społeczności.

http://www.szkolawohyn.pl/

...